CAMPUS LIFE

portfolio woocommerce
ตัวจริงด้านวิศวกรรม
portfolio woocommerce
ห้อง Reading Room อยู่ภายในห้องสมุด อาคาร 11 ม.ศรีปทุม
portfolio woocommerce
ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และค้นคว้าหาความรู้ อยู่ภายในห้องสมุด อาคาร 11 ม.ศรีปทุม
portfolio woocommerce
ห้อง Study Room อยู่ภานในห้องสมุด อาคาร 11 ม.ศรีปทุม
portfolio woocommerce
ห้องสมุด ม.ศรีปทุม อาคาร 11 มีหนังสือมากมาย ให้นักศึกษาเข้ามาค้นคว้าหาความรู้
portfolio woocommerce
เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงกับศูนย์ทดสอบความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการบิน จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) สู่การทำงานอย่างมืออาชีพ ของสาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
portfolio woocommerce
ตัวจริงในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงของเด็กสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
portfolio woocommerce
เด็กคณะดิจิทัลมีเดียเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน
portfolio woocommerce
ชีวิตเด็ก คณะบริหารธุรกิจ เรียนรู้สู่มืออาชีพด้านบริหารการจัดการ เจ้าของธุระกิจส่วนตัวได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
portfolio woocommerce
สาขาสถาปัตยกรรม นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพ
portfolio woocommerce
นักศึกษามีความสำนึกในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติและเห็นความสำคัญของการค้นคว้าวิจัย
portfolio woocommerce
สำหรับนักศึกษาที่ต้องเข้ารับการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ5 สามารถแจ้งความประสงค์ หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 5 ห้อง 10-501 02-5791111 ต่อ 3177 จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30
portfolio woocommerce
True Coffee SPU ร้านกาแฟทรูในรั้วมหาลัยศรีปทุม บรรยากาศช่างสบายมากๆ เวลาว่างๆ รอเรียนก็มานั่งเล่น นั่งคิดงาน หรือ ทำการบ้าน หาอะไรเบาๆ รองท้องก็ได้ มีทั้งเครื่องดื่มและขนมให้เลือก
portfolio woocommerce
ห้องปฏิบัติการ Apple Mac Lab ห้องสำหรับศึกษาการตัดต่อ โดยมีโปรแกรมรองรับการตัดต่อระดับ Hi-end แบบเดียวกับที่ใช้ใน Holywood อาทิ Final Cut Pro 7, Motion 4, Soundtrack Pro 3, Color 1.5, Compresser 3.5, Protools 9 สำหรับการตัดต่ออย่างครบวงจร
portfolio woocommerce
ห้องสมุด อาคาร 11 ชั้น 3 -7 นักศึกษาสามารถมาใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อหาความรู้ต่างๆ ได้ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น. ติดต่อสำนักหอสมุดได้ที่ โทร.: 02-579-1111 ต่อ 1208
portfolio woocommerce
สตูดิโอปฏิบัติการสถานีโทรทัศน์ เป็นห้องปฎิบัติการสำหรับการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติการจัดรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ เช่นรายการข่าว ละคร รายการวาไรตี้ การถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา พร้อมชุดกล้องโทรทัศน์สำหรับถ่ายทำในสตูดิโอ
portfolio woocommerce
บริการห้องคาราโอเกะ อาคาร 11ชั้น 3 นักศึกษาสามารถทำเรื่องจองห้องได้ที่ http://libraryroom.spu.ac.th/reserve/login.aspx ได้ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น.ติดต่อสำนักหอสมุดได้ที่ 02-579-1111 ต่อ 1208
portfolio woocommerce
ห้องพยาบาล : ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น นักศึกษาสามารถไปใช้บริการได้ตั้งแต่ 9.00 - 17.00 น.
portfolio woocommerce
ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ (Photography Studio) เป็นห้องปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่งของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ที่เรียนวิชาด้านการถ่ายภาพโฆษณาและการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
portfolio woocommerce
ศูนย์สุขภาพ (Health Club) : มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีอุปกรณ์การออกกำลังกายมากกว่า 160 ชิ้น ตั้งอยู่ ณ ชั้น 11 อาคาร 9 เปิดให้บริการ 07.00-21.00 น.
portfolio woocommerce
ชีวิตเด็กสถาปัตย์ : อยากเป็นสถาปนิก หรือ นักออกแบบ ไม่ยากเพียงแค่ใจรัก เราพร้อมสร้างคุณให้มีศักยภาพในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
portfolio woocommerce
ชีวิตเด็กคณะดิจิทัลมีเดีย : สนุกกับงานออกแบบและสร้างสรรค์ได้ที่นี้ คณะดิจิทัลมีเดียมหาวิทยาลัยศรีปทุม
portfolio woocommerce
เรียน คณะนิติศาสตร์ ที่นี่ มีหนทางประกอบวิชาชีพได้หลากหลาย เรียนกฎหมายไม่ยาก หากมีใจรัก สนุกกับการเรียนกับผู้เชี่ยวชาญได้ที่ SPU
portfolio woocommerce
คณะศิลปศาสตร์ มีการไปศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะศิลปศาสตร์ ในยุค AEC ถ้าเก่งภาษาอังกฤษ ทุกโอกาสก็เปิดกว้างสำหรับคุณ เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความจำเป็นอย่างมาก ในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะแวดวงธุรกิจ
portfolio woocommerce
ชีวิตเด็ก คณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU เน้นเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ลงมือทำจริงในคณะวิศวกรรมศาสตร์ "อยากเรียนวิศวะ" เลือกเรียนสาขาไหนดี ? แล้วคุณล่ะเลือกเรียนอะไรกัน???
portfolio woocommerce
ชีวิตเด็ก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : สนุกไปกับการพัฒนาแอปพลิเคชันและ เรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ การเรียนกับอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่จะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานจริง
portfolio woocommerce
ชีวิตเด็ก วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ : ถ้าคุณ....ชอบการท่องเที่ยวและรักในงานบริการ ถ้าคุณ....อยากทำงานด้านท่องเที่ยวและบริการและฝันที่จะเดินทางทั่วโลกวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยศรีปทุม คือคำตอบสำหรับคุณ...
portfolio woocommerce
ชีวิตเด็ก นิเทศศาสตร์ : เรียนนิเทศฯ ม.ศรีปทุม ได้คิดสร้างสรรค์อย่างแตกต่าง สร้างจินตนาการที่พัฒนาผลงาน อย่างมืออาชีพ
portfolio woocommerce
สังคมของ Sripatum International College มีเพื่อน ๆ ที่พร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้แก่กันและกันอยู่ตลอดเวลา ทุกคนที่นี่พร้อมจะช่วย และพาเพื่อนๆให้ไปสู่อนาคตที่ดีมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราด้วยกัน
portfolio woocommerce
สาขาวิชาออกแบบภายใน ผู้บริหารจัดการระบบงานออกแบบภายใน รวมทั้งนักวางแผน ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง
portfolio woocommerce
นักออกแบบเครื่องเรือน นักออกแบบงานนิทรรศการและงานจัดแสดง ที่ปรึกษา ด้านการออกแบบภายใน นักวิชาการ นักวิจัยด้านการออกแบบภายใน
portfolio woocommerce
สาขาวิชานิติศาสตร์ ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ นิติกร หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ศาล
portfolio woocommerce
ก้าวหน้าในหน้าที่การงานบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ พนักงานคุมประพฤติ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการจัดการ -นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการ -สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตการทำงาน -ในฐานะนักบริหารขององค์การ ภาคเอกชน และภาครัฐ -ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจของครอบครัว -เป็นพื้นฐานในการจัดตั้งธุรกิจของตนเอง
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการตลาด -นักวิเคราะห์การตลาด (Market Analyst) -เจ้าหน้าที่การตลาดอินเทอร์เน็ต (Internet Marketing Assistant) -เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service/Support) -ตัวแทนขาย (Sales Representative) -เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด (Marketing Researcher)
portfolio woocommerce
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานธุรกิจ เช่น Bl (Business lntelligence) ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และีระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร
portfolio woocommerce
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เน้นศึกษากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ อย่างมีเหตุผล โดยใช้หลักการ ทฤษฎีของวิทยาการคอมพิวเตอร์มาประยุกต์กับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
portfolio woocommerce
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เน้นการจัดเตรียมบัณฑิตให้รองรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของธุรกิจ ภาครัฐ ความต้องการในวงการแพทย์ ความต้องการในวงการศึกษา และความต้องการในธุรกิจอื่นๆ
portfolio woocommerce
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เน้นการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ทั้งส่วนอุปกรณ์ (Hardware) และส่วนชุดคำสั่ง (Software) ที่ใช้ในกิจการประมวลข้อมูลสารสนเทศต่างๆ
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศและภูมิภาคของโลก กลยุทธ์การดำเนินการค้าระหว่างประเทศ การส่งออกและนำเข้า เข้าใจและสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่สำคัญของโลกที่ส่งผลต่อธุรกิจ
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการเงิน “สร้างนักบริหารการเงิน และนักลงทุนมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพโดยผ่านประสบการณ์จริง ที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านตลาดทุน SICA:Sripatum Investment Center by AIRA โดยบริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน) และฝึกทักษะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
portfolio woocommerce
การจัดการธุรกิจการบิน ไม่ตกงาน รายได้ดี มั่นคง เป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับด้านการบินได้ แนะนำสาขาน้องใหม่ การจัดการธุรกิจการบิน ในคณะบริหารธุรกิจ ปีแรก...เปิดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก เรียนรู้การออกแบบงานกราฟิกเพื่อใช้ในการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม การออกแบบสื่อในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ซึ่งต้องมีการประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมสำหรับการออกแบบมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น เว็บไซต์ CD สื่อการเรียนการสอน รวมถึงมัลติมีเดียที่ใช้ในงานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แบบอินเทอร์แอคทีฟ เช่น มิวเซียมสยาม เป็นต้น
portfolio woocommerce
สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ เรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือในโปรแกรมต่างๆ
portfolio woocommerce
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ ศึกษาเกี่ยวกับการขั้นตอนการทำงานการผลิตแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งในรูปแบบ 3 มิติและ 2 มิติ เช่น การสร้างเรื่องราว การออกแบบตัวละครและฉาก การเขียนสตอรี่บอร์ด การผลิตแอนิเมชันด้วยการใช้โปรแกรม3 มิติและ 2 มิติ และการตัดต่อ เป็นต้น
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล “ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณามืออาชีพ…ยุคดิจิทัล”
portfolio woocommerce
สาขาวิชาศิลปะการแสดง เรียนรู้ศิลปะการแสดงสำหรับงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างมืออาชีพ
portfolio woocommerce
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ออกแบบมาเพื่อการทำงานในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้อย่างมืออาชีพและครบวงจรฝึกฝนฝีมือในห้องปฏิบัติงานพร้อมอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และอาจารย์พิเศษที่เป็นตัวจริงในวงการภาพยนตร์ ผสมผสานการเรียนทฤษฎีอย่างเข้มข้นเพื่อให้เข้าใจศาสตร์ของภาพยนตร์อย่างลึกซึ้ง
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งทักษะการเขียน การพูด การวิเคราะห์ การวางแผน การผลิตสื่อในเชิงการตลาด ปรับบุคลิกที่ดีเพื่อความสำเร็จของตัวเองและองค์กร ให้ทันกับยุคดิจิทัล
portfolio woocommerce
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เรียนรู้การเป็นนักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มืออาชีพยุคดิจิทัล กับอาจารย์มืออาชีพ ด้วยห้องสตูดิโอ ที่มีเครื่องมือครบ
portfolio woocommerce
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สร้างคุณให้เป็นวิศวกรที่สามารถ ออกแบบ วิเคราะห์ และควบคุมงานในสาขา วิศวกรรมโยธา เช่น วิศวกรรมโครงสร้าง
portfolio woocommerce
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า
portfolio woocommerce
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ เกี่ยวข้องกับ การคำนวณออกแบบ ควบคุมการผลิต ค้นคว้า วิเคราะห์ ทดสอบ ดัดแปลง เกี่ยวกับยานพาหนะ อีกทั้งสามารถอำนวยการใช้ระบบและอุปกรณ์เกี่ยวกับ เครื่องยนต์ต้นกำลัง อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน ภาชนะใส่ก๊าซภายใต้ความดัน ระบบเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในยานยนต์
portfolio woocommerce
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล การผลิตและการนำพลังงานความร้อนและพลังงานกลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสาขาวิชาฯมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นวิศวกรคุณภาพของประเทศมีทักษะเป็น “Practical Engineer” หรือวิศวกรวิชาชีพ อยู่บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญ ที่ชำนาญการปฏิบัติตามความต้องการของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม (Industry Focus) ที่ทันสมัย ซึ่งครอบคลุมงานวิศวกรรมในหลายๆด้าน
portfolio woocommerce
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการโลจิสติกส์ มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและพัฒนาอยู่เสมอ รวมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้บัณฑิตที่จบการศึกษาได้รับการถ่ายทอดและมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมากขึ้น
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ เน้นเรียนด้านการจัดการบริการด้านโรงแรมใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสำนักงานส่วนหน้า (Front Office) ด้านห้องพัก (Housekeeping) และด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Service) บนเรือสำราญ ใช้เวลาในการเรียนทั้งสิ้น 4 ปี
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว นอกจากการเรียน การสอนภาคทฤษฎีแล้วนักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ โดยการฝึกภาคปฏิบัติการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษา
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ร่วมมือกับสาขาวิชาฯ ได้แก่ โรงแรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงโอกาสการฝึกงานในต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย
portfolio woocommerce
สาขาวิชาธุรกิจการบิน มุ่งเน้นภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาที่สามซึ่งเป็นจุดแข็งของคณะศิลปศาสตร์ในการบริหารจัดการสาขาวิชาธุรกิจการบินให้เป็นไปตามปณิธานดังกล่าวข้างต้นการจัดการศึกษาจึงเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจ สังคม ทั้งในระดับชาติ และนานาชาตินักศึกษาจะมีโอกาสได้เรียนรู้ ฝึกฝนและหาประสบการณ์จากการเรียนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและการฝึกปฏิบัติงานจริง
portfolio woocommerce
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ จึงจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจ
portfolio woocommerce
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คือการได้งานทำในบริษัทที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในและต่างประเทศ เนื้อหาของหลักสูตรที่ใช้ประกอบการสอน หรือตัวอย่างที่ใช้เรียนจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจซึ่งนักศึกษา ไม่จำเป็นต้องศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ นักศึกษาก็สามารถเรียนรู้ มีทักษะ และมีความสามารถ เรื่องบริหารธุกิจได้จากการศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
portfolio woocommerce
สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ จึงจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และมีทักษะในการใช้ภาษาจีน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจ และการดำเนินงานธุรกิจประเภทต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษา เพื่อฝึกฝนประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
portfolio woocommerce
สาขาการบัญชี มุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
portfolio woocommerce
สาขาวิชาAirline Business Career Opportunity: · Flight attendant · Passenger ground service agent · Cargo officer · Caterer · Reservation and ticketing agent · Information management and public relations officer for airline business · Customer relationship management officer · Airport authority
portfolio woocommerce
สาขาวิชาInternational Hospitality Management (I-TIM) “IHM, WORLD-CLASS HOSPITALITY STUDIES”
portfolio woocommerce
สาขาวิชาInternational Hospitality Management “IHM, WORLD-CLASS HOSPITALITY STUDIES”